Small company logo:
Kalendorius
Kalendorius (Calendar)

[Nuoroda]Asmeninis kalendorius (Personal Calendar)

20120227_134858_1.pngFirstClass kalendorius - kaip Jūsų dienoraštis, kuriame galite įrašyti numatomus susitikimus, vizitus (Kalendoriniai įvykiai (Calendar Events)) arba užduotis (Kalendoriniai darbai (Calendar Tasks)), kurias reikia atlikti (pvz. pasiruošti paskaitai). Tačiau skirtingai nei asmeninį dienoraštį, kalendorių gali peržiūrėti bei redaguoti ir kiti vartotojai, jei suteiksite jiems tokias teises. FirstClass gali iš anksto Jums priminti (Priminimai (Reminders)) apie įrašytus į kalendorių būsimus susitikimus bei reikiamus atlikti darbus. Jei norite peržiūrėti kito FirstClass vartotojo kalendorių, naudodami komandą Katalogas (Directory) suraskite tą asmenį ir ant pavardės spustelėję dešinį pelės klavišą pasirinkite komandą Atverti vartotojo kalendorių (Open User Calendar).

FirstClass kalendorių tipai:
 • Asmeninis kalendorius (Personal Calendar), kuriame galite nurodyti kitų vartotojų teises jį skaityti bei įrašyti įvykius (pakviesti Jus);
 • Viešas kalendorius (Group Calendar), kuris suteikia galimybę tam tikrai grupei žmonių bendrai koordinuoti savo laiką ir užduotis;
 • Resursų kalendorius (Resource Calendar)
 • Patalpų kalendorius (Location Calendar)


Asmeninis kalendorius (Personal Calendar)

20120227_140552_0.png
Kalendoriuje siūloma pirmadienį nustatyti savaitės pirma diena, nes pagal nutylėjimą nustatomas sekmadienis. Tam naudokite komandą Redagavimas (Edit) / Nuostatos (Preferences) / Kalendorius (Calendar) ir langelyje Pirma savaitės diena (Week Start Day) įjunkite Pirmadienis (Monday):

20120227_140756_1.png

Kalendorių galima peržiūrėti sekančiais režimais:
 • Mėnesio vaizdas (Month) – mėnesinis (matysite mažiausiai informacijos apie kiekvieną įrašą);
 • Savaitės vaizdas (Week) – savaitinis
 • Darbo savaitės vaizdas (Work week) – darbo dienos;
 • Dienos vaizdas (Day) – šiandienos (matysite daugiausiai informacijos);
Peržiūros režimai keičiami naudojant meniu komandą Vaizdas (View) arba atitinkamus mygtukus, esančius Kalendoriaus lango viršuje. Kalendoriaus lango kortelėje Šiandien (Today) matyti įrašai, skirti šiandienai.

Navigacijos mygtukai naudojami vartyti kalendoriaus lapus, grįžti į šiandieną ar atsiversti puslapį, kuriame yra reikalinga data. Navigacijai naudokite Kalendoriaus lango viršuje, dešinėje esančius 20120227_141351_3.png mygtukus:
 • Šiandien (Today),
 • rodyklė į kairę (versti lapą atgal),
 • rodyklė į dešinę (versti lapą pirmyn)
arba pasirenkant mėnesį ir metus lango kairėje: 20120227_141510_5.png.

Atidaryti pirmą neskaitytą kalendoriaus įrašą naudokite mygtuką Kitas neskaitytas (Next Unread) arba meniu komandą Bendradarbiavimas (Collaborate)/ Naršymas (Navigation)/ Kitas neskaitytas (Next Unread).


Įvykiai  (Calendar Events)

Kalendoriniai įvykiai: posėdžiai, paskaitos, vizitai, t.y. tokie įvykiai, kuriems nustatyta konkreti diena, valanda kada turi įvykti. Kalendorinius įvykius galite įrašyti ir į bendradarbių kalendorius.
Kalendorinio įvykio įrašymo į kalendorių eiga:
Atidarykite savo kalendorių.
Vykdykite komandą Failas (File)/ Naujas (New)/ Naujas įvykis (New Event) (šią komandą galima iškviesti ir dešiniu pelės klavišu spustelėjus pasirinktos dienos langelyje arba mygtuku 20120227_142511_2.png).

Užpildykite Įvykis langą:

20120227_142416_0.png
Aprašymas (Description) – įrašykite įvykio paaiškinimą kokį pageidaujate matyti kalendoriuje ir primenant apie įvykį;
Vieta (Location) – įrašykite kalendorinio įvykio vietą;
Kategorija (Category) – įvykio pobūdis – pasirinkite vieną iš siūlomų langelyje arba įrašykite savo;
Pradžia (Starts at) – nustatykite datą ir laiką kada įvykis prasideda;
Pabaiga (Ends at) – nustatykite datą ir laiką kada įvykis baigiasi arba Trukmė (Duration) – įvykio trukmė (jei netinka siūlomos pasirinkti reikšmės - įrašykite reikiamą);
Spalva (Color) – išsirinkite spalvą, kuri bus įrašo fonas kalendoriuje (pvz. visus posėdžius galima tušuoti viena spalva, o visas paskaitas – kita);
Rodyti kaip (Show as) – Jūsų užimtumas kalendorinio įvykio metu (jei pasirinksite režimą Užimta (Busy), tai, esant kitam įvykiui tuo pat metu, kalendoriuje atsiras raudona juostelė, žyminti, kad jie kertasi laike);
Prieš įvykį (Time before event) – jei norite, kad kalendorius apie įvykį Jums primintų, pažymėkite pele šį mygtuką ir nustatykite, kiek laiko prieš įvykį pageidaujate priminimo. Jei nustatytu priminimo momentu Jūs nebūsite prisijungę savo FirstClass, kalendorius į Jūsų Mailbox atsiųs laiškelį su priminimu apie įvykį, o jei priminimo metu būsite prisijungę FirstClass – kalendorius kompiuterio ekrane išves langelį su priminimu.

Jei norite, kad įrašas apie įvykį reguliariai pasikartotų kalendoriuje, pasirinkite kortelę Pasikartojimai (Advanced) ir nustatykite:
 • Intervalas (Repeat Interval) – įvykio pasikartojimo intervalas (atitinkamose dienose kelendoriuje įterpiami įrašai apie įvykį) ;
 • Kartoti iki (Repeat Until) – vėliausia data, kuomet įvykis pasikartoja;
Pasirinkite kortelę Dalyviai (Participants) jei pageidaujate, kad apie įvykį būtų informuojami kiti asmenys, įveskite jų pavardes arba interneto adresus, jei tie asmenys ne FirstClass vartotojai. Tada kito vartotojo kalendoriuje atsiras įrašas apie įvykį, o jei kalendoriaus neturi arba Jūs neturite teisių įrašyti į kito asmens kalendorių, tai gaus informuojantį laiškelį į MailBox.

20120227_143639_0.png

Įvykis lango antroje dalyje (baltas langas apačioje) galite įvesti detalų įvykio aprašymą.
Prie kalendorinio įvykio, kaip ir prie laiško, galite prijungti reikalingus failus.
Uždarykite Įvykio langą ir įrašas apie įvyki atsiras Jūsų ir kitų dalyvių kalendoriuose.

Pakeitimai:
 • Jei ištrinsite įvykį, jau įrašytą į kalendorių, tai analogiškas įrašas bus ištrintas ir įvykio dalyvių kalendoriuose.
 • Jūsų kalendoriuje atsiradus naujam įvykiui, jis žymimas raudona vėliavėle (kaip neskaityta žinutė) – peržiūrėjus įrašą vėliavėles nebematyti.
 • Jei norite sužinoti ar kalendorinio įvykio dalyviai priėmė pakvietimą, panaudokite komandą Istorija (History) (paspausti pelės dešinį klavišą ant įrašo kalendoriuje ir pasirinkti komandą Istorija).
 • Jei reikia padaryti kalendoriniame įraše pakeitimus, tai atidarykite įrašo langą, pataisykite ir uždarykite langą (jei pakeisite įvykio datą, įrašas bus perkeltas į atitinkamą datą kalendoriuje).
 • Galima kalendoriaus įrašą perkelti į kitą datą tiesiog pernešant įrašą pele.
 • Ištrynus kalendorinio įvykio dalyvio pavardę iš Dalyviai sąrašo, įrašas apie įvykį ištrinamas ir dalyvio kalendoriuje.
Darbai (Calendar Tasks)

Kalendoriniai darbai, kuriuos reikia atlikti: pasiruošti paskaitai, atspausdinti dokumentus ir pan. Kalendorinius darbus galite peržiūrėti kitų vartotojų kalendoriuose ar į juos įrašyti, jei Jums suteiktos tokios teises.

Kalendorinio darbo įrašymo į kalendorių eiga:
Atidarykite savo kalendorių.
Vykdykite komandą Failas (File)/ Naujas (New)/ Naujas darbas (New Task) (šią komandą galima iškviesti ir dešiniu pelės klavišu, jį spustelėjus reikiamos dienos langelyje arba mygtuku 20120227_142511_2.png).
Užpildykite Darbas langą:

20120227_144721_1.png

Aprašymas (Description) – įrašykite užduoties paaiškinimą kokį pageidaujate matyti kalendoriuje ir primenant apie darbą;
Pradžia (Starts at) – nustatykite datą ir laiką kada užduotį pradedate;
Turi būti atliktas (Due at) – nustatykite datą ir laiką iki kada užduotį reikia atlikti (jei nėra konkrečios datos, įjunkite Nenumatyta (None));
Skubumas (Priority) – pagal nutylėjimą užduoties prioritetas įjungiamas Normalu; jei įjungsite Skubu (Urgent), tai įrašas apie užduotį kalnedoriuje matysis ryškiomis raidėmis ir pirmu numeriu dienos užduočių sąraše;
Kategorija (Category) – užduoties pobūdis – pasirinkite vieną iš siūlomų langelyje arba įrašykite savo;
Priminimai (Reminders) – jei norite, kad kalendorius primintų apie užduotį, įjunkite mygtuką Laikas prieš pradžią ir pabaigą (Time before start and end) ir langelyje nustatykite laiką;
Būsena (State) – užduoties statusas (pagal nutylėjimą kalendorius įjungia statusą – Nebaigtas (Not Completed) - neatlikta); data (on) – šio langelio įrašo nekeiskite, kol neatliksite užduoties;

Darbas lango antroje dalyje (baltas langas apačioje) galite įvesti detalų užduoties aprašymą.
Prie užduoties, kaip ir prie laiško, galite prijungti reikalingus failus.

Uždarykite Darbas langą ir įrašas apie užduotį atsiras Jūsų kalendoriaus kortelėje Šiandien:

20120227_145925_2.png
Pakeitimai:
 • Kalendorines užduotis galima perkopijuoti iš vieno kalendoriaus į kitą pernešant reikiamą įrašą pele (tai gali būti ypač naudinga, kai reikia kopijuoti užduotį iš grupinio kalendoriaus į asmeninį).
 • Galima kalendoriaus įrašą perkelti į kitą datą tiesiog pernešant įrašą pele.
 • Jei reikia padaryti kalendorinėje užduotyje pakeitimus, tai atidarykite įrašo langą, pataisykite ir uždarykite langą (jei pakeisite užduoties pradžios datą, įrašas bus perkeltas į atitinkamą datą kalendoriuje).
 • Jei užduotis atlikta pakeiskite jos Būseną į Baigtas (Completed) (kalendoriaus kortelėje Šiandien įjunkite "varnelę" šalia užduoties ir ji matysis perbraukta arba atidarykite užduoties langą ir įjunkite Būsena (Task State) / Baigtas (Completed).


Teisių į kalendorių suteikimas kitiems vartotojams

Nustatykite kitų FirstClass vartotojų teises Leidimai (Permissions) Jūsų kalendoriaus skaitymui bei redagavimui:
pažymėkite kalendoriaus ikoną ir vykdykite meniu Bendradarbiavimas (Collaborate)/ Leidimai (Permissions):

20120227_151316_0.png
Priklauso grupėms (Belongs to) – šį langelį ignoruokite, nes jį naudoja sistemos administratorius;
Įrašo galiojimo laikas (Item Expiry) – skaičius dienų kiek kalendorinis įvykis ar užduotis saugoma kalendoriuje;
Kas (Who) – įrašykite FirstClass vartotojus ar vartotojų grupes, kuriems norite nustatyti teises;
Priėjimas (Access) – kiekvienam įrašui, esančiam langelyje Kas, nustatykite atitinkamas teises:
 • Neprieinama (No Access) – draudžiama peržiūrėti kalendorių;
 • Matyti laikus (See Times) –  galima peržiūrėti kalendorių, bet matysis tik laikai, nustatyti įvykiams ir užduotims;
 • Tik įtraukti (Schedule Only) – netiesiogiai gali kalendorių papildyti kalendoriniais įvykiais;
 • Įtraukti+laikai (Schedule+Times) – galima peržiūrėti kalendorių (matysis tik laikai) ir netiesiogiai jį papildyti kalendoriniais įvykiais;
 • Įtraukti+aprašymai (Schedule+Details) – galima peržiūrėti kalendorių detaliau (vieta, trukmė, pasikartojimai), neatveriant įrašų, ir netiesiogiai jį papildyti kalendoriniais įvykiais;
 • Redaktorius (Editor) – suteikiamos visos auksčiau minėtos teisės, taip pat galima atidaryti kalendorinių įrašų langus, redaguoti ar ištrinti įrašus, persisiųsti failus, prijungtus prie kalendorinio įrašo, vykdyti komandą Istorija (History);
 • Specialus (Custom) – galima nustatyti kiekvienam vartotojui ar vartotojų grupei specialias teises veiksmams su kalendoriumi;
Abonentai (List of Subscribers)įrašykite vardus ir pavardes vartotojų, kuriems suteikiate teises į Jūsų kalendorių ir norite, kad Jų Darbalaukyje lange atsirastų Jūsų kalendoriaus ikona;

Uždarykite langą Leidimai (Permissions).

Pastaba. Suteikus teises Darbuotojas-> Įtraukti+aprašymai , visi darbuotojai matys kalendoriaus įrašus, tačiau negalės atidaryti konkretaus įrašo lango. Norint, kad tam tikro įrašo matytų tik valandą ir nematytų teksto šalia valandos, kalendorinio įrašo lange reikia nustatyti Matomumas (Visibility) / Asmeniškas (Personal) arba Privatus (Private).Kalendorių apjungimas

Tai galimybė apjungti kelis skirtingus kalendorius, pavyzdžiui prie savo asmeninio kalendoriaus prijungti bendro naudojimo kalendorių "Šventės, nedarbo/darbo dienos".

Norint, kad Jūsų kalendoriuje matytusi kokio nors kito, bendro naudojimo, kalendoriaus įrašai, reikia nuorodą į jį įkelti į savo kalendorių:


1. Dešinio klavišo pagalba (komanda Pridėti į darbalaukį (Add to Desktop) padėkite norimo prijungti kalendoriaus nuorodą į savo Darbalaukį
20120227_152901_4.png

2. Suraskite savo Darbalaukyje (Desktop) ką tik atsiradusią kalendoriaus ikoną ir pele nutempkite ant savo kalendoriaus
20120227_153250_5.png

3. Atsidarykite savo kalendorių ir pažiūrėkite rezultatą kortelėje Kalendoriai.

Jei norite, kad laikinai to kalendoriaus įrašai nebesimatytų Jūsų kalendoriuje:
 • atsidarykite savo kalendorių
 • atverkite kairio lango kortelę Kalendoriai
 • nuimkite nuo nenorimo kalendoriaus varnelę
20120227_153546_7.png


Kalendorių apjungimas ypač naudingas studentams, kurie semestro pradžioje prie savo kalendoriaus gali prijungti visų, tą semestrą klausomų dalykų kalendorius. Dėstytojui į dalyko kalendorių įdėjus naują pranešimą, studentas Darbalaukio lange ant savo kalendoriaus matys raudoną vėliavėlę ir žinos, kad yra naujas įrašas.


Top of Page