Small company logo:
Darbo sritys (Workspaces)
20120227_130306_1.pngDarbo sritys (Workspaces)

Darbo sritis (Workspace) – tai bendra sritis, kurioje grupė FirstClass vartotojų (darbo grupės nariai) gali naudotis bendrais resursais: konferencija diskusijoms, grupės kalendoriumi, kontaktų duomenų baze, dokumentų, failų skyreliais. Darbo sritį sukuria ir administruoja pats FirstClass vartotojas. Visos sukurtos darbo sritys saugomos viduje Darbo sritis. Pertempiant pele galima darbo sritį perkelti iš Darbo sritis į FirstClass Darbalaukį arba įsikelti kopiją su komanda Add to Desktop.

Pastaba: visiems FirstClass vartotojams suteikta teisė kurti Darbo sritis, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad:
  • Administratoriui ištrynus FirstClass sistemoje vartotoją, kuris buvo darbo srities autorius, išssitrina ir jo sukurtos darbo sritys su visu jų turiniu.
  • Visas darbo srities turinys (ką srityje talpina ir kiti darbo grupės nariai) įskaičiuojamas į darbo srities autoriaus FirstClass pašto dėžutės talpos kvotą.

Darbo sritis sukuriama atvėrus Darbo sritis ir parinkus komandą 20120227_131050_1.png(New Workspace):

20120227_131138_3.png

Parenkamas reikiamas šablonas:

20120227_131945_7.png

Komandos Savybės (Properties) pagalba sukurtai darbo sričiai suteikiamas pavadinimas ir įjungiama apsauga nuo netyčinio trynimo – Uždrausta (Protected):

20120227_131552_6.png
Sukūrus naują darbo sritį jos viduje yra standartiniai skyreliai. Nereikalingus skyrelius galima pašalinti ar sukurti naujus. Nauji skyreliai kuriami atvėrus darbo sritį ir jos lange parinkus komandą Add Application:

20120227_132217_8.png

Toliau parenkama koks naujas vidinis skyrelis reikalingas:

20120227_132429_9.png

Naujus darbo grupės narius įtraukti į grupę arba iš jos pašalinti naudojama komanda Workspace  Members:

20120227_132620_10.png

Atsivėrusiame komandos Workspace Members lange atliekame grupės narių sąrašo koregavimą:

20120227_132812_11.png

Įtraukus naujus narius, jų FirstClass Darbalaukyje lange atsiras darbo grupės paveikslėlis
20071112_134916_7.png

Vartotojas, sukūręs naują darbo sritį ir įtraukęs į ją narius, gali nariams nustatyti skirtingas teises veiklai grupėje. Tuo tikslu ant darbo srities paveikslėlio iškviečiama kontekstinio meniu komanda Leidimai (Permissions) ir nustatomos teisės:

20120227_133051_14.png

Langelyje Kas (Who) įrašoma kam ir kokios pageidaujamos teisės suteikiamos:

20120227_133742_16.png
Teisių reikšmės:
Moderatorius - skyrelio administratorius, gali trinti bet kurį laišką, esantį skyrelyje;
Skaitytojas (Reader) - turi teisę tik skaityti skyrelio turinį, negali į jį rašyti;
Dalyvis (Contributor) - gali skaityti, rašyti, trinti savo parašytą laišką.

Rekomenduojama įrašyti:
  • vartotoją, kuriam suteikiama administratoriaus teisė Moderatorius;
  • All Users - Contributor, kad bet kuris vartotojas, įtrauktas į Workspace Members sąrašą, negalėtų trinti kitų vartotojų parašytų laiškų.
Jei darbo srities viduje yra vidinės darbo sritys (pvz. Dokumentai, Diskusijos), tuomet kiekvienai jų taip pat galima nustatyti teises.Top of Page